REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W PORTALU „SafeRFQ”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu „SafeRFQ” dostępnym pod adresem www.safeRFQ.com, prowadzonym przez Afinor sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386), ul. Lęborska 3B, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe przechowuje  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338704, NIP: 5842685567, REGON: 220897988, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (dalej: Operator).

2. Definicje:

     i. Użytkownik – osoba fizyczna będąca Klientem korzystająca z Portalu w imieniu własnym lub w imieniu innego podmiotu,
     ii. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w Portalu,
     iii. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem SafeRFQ.com, za pomocą którego Operator świadczy usługi drogą elektroniczną,
     iv. Oferta – odpowiedź na Zlecenie, wskazująca na chęć jego wykonania i warunki,
     v. Zlecenie – opublikowane przez klienta ogłoszenie, stanowiące zaproszenie do składania ofert, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego
     vi. Regulamin – niniejszy regulamin.

3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierane są z Operatorem za pośrednictwem Portalu wyłącznie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w bezpośrednim związku z tą działalnością, gdzie zawierana Umowa ma dla Klienta charakter zawodowy.

4. Warunkiem korzystania z Portalu jest posiadanie urządzenia komputerowego o minimalnej rozdzielczości ekranu, wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową.

 

§ 2. Przedmiot Usługi i odpowiedzialność Operatora

1. Przedmiotem usługi świadczonej przez Operatora drogą elektroniczną jest udostępnienie elektronicznej platformy do komunikacji pomiędzy Zlecającymi i Wykonawcami na rynku usług EMS i OEM, producentów PCB oraz wiązek kablowych.

2. Operator nie jest stroną umów będących następstwem komunikacji między Klientami za pośrednictwem Portalu. Operator nie odpowiada wobec żadnej ze stron za zobowiązania wynikające z tychże umów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników w Portalu.

3. Operator nie jest odpowiedzialny za utrwalanie składanych wzajemnie oświadczeń woli pomiędzy Użytkownikami Portalu.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej Klientów (w szczególności praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz patentów i wzorów użytkowych) przez osoby trzecie, dokonane w związku z udostępnieniem materiałów będących ich nośnikiem w Portalu. Klienci i Użytkownicy publikują takie materiały na własne ryzyko.

 

§ 3. Rejestracja konta

1. Korzystanie z funkcjonalności Portalu wymaga rejestracji Konta.

2. Jeżeli Użytkownik, który dokonuje rejestracji Konta nie jest jednocześnie Klientem, zobowiązany jest on do posiadania od niego należytego umocowania do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Jeden Klient może zarejestrować tylko jedno Konto.

4. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie kompletnych i prawdziwych danych.

5. Funkcjonalności Portalu, właściwe dla danego typu Konta udostępniane są po pozytywnej weryfikacji Konta przez Operatora i dokonaniu jego aktywacji. Weryfikacja polega na sprawdzeniu przez Administratora autentyczności danych podanych przy rejestracji w dostępnych rejestrach. Aktywacja konta jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach przewidzianych Regulaminem.

6. Operator udostępnia dwa typy kont:

   i.  Konto Zleceniodawcy, którego funkcjonalności ograniczone są do Profilu, publikowania Zleceń oraz zarządzania nimi,
   ii. Konto Wykonawcy, które ponadto obejmuje możliwość przeglądania Zleceń innych użytkowników, składania na nie Ofert i zarządzania złożonymi Ofertami.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto, co nie rodzi po jego stronie żadnych roszczeń w stosunku do Operatora, w szczególności o zwrot uiszczonych Opłat.

8. Klient może tworzyć Subkonta powiązane z Kontem dla Użytkowników w ramach swojej organizacji, zarządzać zakresem ich uprawnień oraz usuwać je. Postanowienia Regulaminu dotyczące Kont stosuje się odpowiednio do Subkont.

 

§ 4. Profil

1. Operator udostępnia funkcjonalność Profilu, będącego „wizytówką” Klienta, służącą do prezentacji jego działalności innym użytkownikom Portalu.

2. Klient ma możliwość zarządzania widocznością danych widocznych na Profilu dla innych Użytkowników.

3. Profil musi opisywać Klienta w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

 

§ 5. Zlecenie

1. Publikacja Zlecenia następuje poprzez prawidłowe i kompletne wypełnienie udostępnionego w Portalu formularza.

2. Po opublikowaniu Zlecenia, publikujący ma możliwość zarządzania nim, usuwając je, edytując lub zawieszając jego publikację.

3. Inni Klienci mogą składać Oferty stanowiące odpowiedź na Zlecenie, zaś publikujący Ofertę może je odrzucać lub akceptować, co oznacza wybór oferty. Samo uzgodnienie szczegółów i zawarcie umowy między Klientami następuje w drodze indywidualnych uzgodnień dokonywanych poza Portalem.

4. Użytkownikowi zabrania się wielokrotnego publikowania zleceń o powielającej się treści.

 

§ 6. Zarządzanie dostępem do dokumentacji; czarna i biała lista

1. Użytkownik publikujący Zlecenie, swobodnie decyduje o udostępnieniu dokumentacji Zlecenia innym Użytkownikom.

2. Operator udostępnia funkcjonalność tzw. czarnej i białej listy, które służą do reglamentowania przez Zleceniodawcę dostępu do dokumentacji Zlecenia.

3. Klient umieszczony przez Użytkownika publikującego Zlecenie na tzw. czarnej liście nie będzie mógł uzyskać dostępu do dokumentacji jego Zleceń, ani też nie otrzyma notyfikacji o umieszczanych przez niego Zleceniach.

4. Użytkownik może ograniczyć notyfikacje o nowym zleceniu wyłącznie do Klientów znajdujących się na tzw. białej liście (lista preferowanych wykonawców). Nie ogranicza to innych Klientów przed pobraniem dokumentacji.

5. Użytkownik może zażądać w Zleceniu, aby użytkownik ubiegający się o dostęp do dokumentacji, nadesłał podpisaną umowę o poufności, a po akceptacji jej treści udzielił zgodę na dostęp do dokumentacji. Zgoda ta jest ważna również dla kolejnych zleceń, aż do odwołania przez Użytkownika.

6. Użytkownik publikujący Zlecenie każdorazowo otrzymuje notyfikacje o pobraniu dokumentacji przez innego Użytkownika.

 

§ 7. Subskrypcja i płatność

1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne dla Konta Zleceniodawcy, zaś odpłatne dla Konta Wykonawcy.

2. Operator może organizować czasowe promocje skutkujące zwolnieniem z opłat, ogłaszając ich warunki i czas trwania za pośrednictwem Portalu.

3. W przypadku odpłatnego korzystania z Portalu, subskrypcja dokonywana jest na okres jednego roku i jest automatycznie odnawiana na kolejne roczne okresy.

4. Opłata za okres subskrypcji może zostać dokonana w formie jednorazowej lub ratalnej.

5. Do czasu uiszczenia opłaty, Operator może dezaktywować wszystkie lub wybrane funkcje Konta.

6. Klient może dokonać płatności na rzecz Operatora następującymi sposobami:

   i.   za pośrednictwem usługi PayPal dostarczanej przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
   ii.  za pośrednictwem usługi Tpay dostarczanej przez Krajowy Integrator Płatności S.A.
   iii. przelewem bankowym

7. Stawki opłat zawarte są w Cenniku.

8. W przypadku utworzenia Subkont, Klient ponosi wielokrotność opłaty należnej za Konto, w zależności od ilości Subkont.

 

§ 8. Treści bezprawne

1. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania w Portalu (w szczególności w Zleceniach, w Ofertach, Profilu oraz w wiadomościach prywatnych) treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

   i.    naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,
   ii.   naruszających dobra osobiste osób trzecich
   iii.  powodujących zakłócenie działania Portalu
   iv.  naruszających przepisy powszechnie obowiązującego praw lub dobre obyczaje,
   v.   naruszających postanowienia Regulaminu,
   vi.  niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd.

2. W odniesieniu do treści wskazanych w ust. 1 Operator uprawniony jest do ich usuwania lub do zawieszania ich widoczności, z jednoczesnym wezwaniem Użytkownika do dokonania stosowanej zmiany.

3. Operator uprawniony jest do usunięcia Konta, w przypadku trzykrotnego naruszenia przez Użytkownika postanowienia ust. 1, bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

 

§ 9. Reklamacje

1. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Operatora o usterkach w funkcjonowaniu Portalu, zaś Operator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Aplikacji w następujący sposób:

   i.  na adres korespondencyjny: ul Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk
   ii. na adres poczty elektronicznej: support@safeRFQ.com

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

4. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników opisuje Polityka Prywatności.

 

§ 11. Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianie.

2. Nowe brzmienie regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zakomunikowania Użytkownikowi treści zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Do Użytkowników, którzy przed opublikowaniem zmiany Regulaminu uiścili opłatę roczną, w okresie, za który została ona uiszczona stosuje się dotychczasowe postanowienia regulaminu, chyba że postanowienia nowe są dla nich bardziej korzystne lub nie wpływają na ich prawa i obowiązki.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną ograniczona jest w stosunku do każdego z Klientów do wysokości uiszczonych przez niego opłat.

3. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Ultima Ratio Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.

4. W przypadku nieskuteczności klauzuli arbitrażowej lub odmowy rozpatrzenia sprawy przez sąd arbitrażowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.